1. HOLİDAY BUSİNESS’İN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MESAJI

HOLİDAY BUSİNESS HOTEL olarak turizmde sürdürülebilirlik çalışmalarının çevresel ve kültürel miras üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirdiğinin ve sürdürülebilir turizmin getirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda çevresel etkilerin azaltılması, enerji, su ve atık yönetimi, kültürel ve sosyal mirasın korunması, yerel halka ekonomik ve sosyal olarak fayda sağlama ve çevreyi koruma gibi sürdürülebilirlik kavramı içinde yer alan birçok konuda çalışmalarımıza devam etmekteyiz. İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın öneminin her geçen gün daha çok hissedildiği günümüz dünyasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeyi amaç edinmekte, çevre bilincinin çalışanlarımız tarafından benimsenmesi için çaba göstermekteyiz. Sürdürülebilirlik risklerinin etkin biçimde yönetilmesi ve sürdürülebilir büyümenin uzun vadeli stratejilerle sağlanmasına odaklanarak başarımızı her geçen gün arttırmayı hedeflemekteyiz.

2. OTEL TARİHÇESİ

İşletmemiz 2011 yılında Holiday Business Hotel olarak hizmete başlamıştır. Ayrıcalıklı hizmetleri ile tesis, doğayla baş başa kalmayı sevenlere, kültür turizmini tercih edenlere, şehir oteli ayrıcalıklarını isteyenlere hayallerindeki tatili yaşatıyor. Otellerin detaylı bilgileri Sürdürülebilirlik Raporunda yer almaktadır.

2.1 ÇEVREYE KARŞI SORUMLULUĞUMUZ,

Otelimizde yükümlü olduğumuz Ulusal Çevre Mevzuatlarının gerekliliklerini yerine getirmekte ve güncelliğini sağlamaktayız. Çevre duyarlılığı konusunda atık yönetimi, kimyasal kullanımı, atık su, kullanım suyu analizi ve takip çalışmalarının yapılması ve sürdürülmesi, eğitim planlarının oluşturulması ve uygulamaların sürekli hale gelebilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

3. HOLİDAY BUSİNESS SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Holiday Business Otel olarak temel hedefimiz ürün ve hizmetlerimizde en üst seviyede misafir memnuniyeti sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda ilerlerken aşağıda belirtilmiş olan maddeler temel prensiplerimizi oluşturmaktadır.

Yasal Düzenlemeler

Holiday Business Otel, tüm ürünler, hizmet işlemleri ve diğer faaliyetleri ile ilgili yasal düzenlemelere uymayı ilke  edinmeyi taahhüt eder.

İnsan Hakları

 Holiday Business Otel faaliyetleri ile ilgili olarak uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve bu kapsamdaki tüm mevzuat ve sözleşmelere uyum sağlar. Bu doğrultuda tüm misafir ve çalışanlarımızı ırk, renk, cinsiyet, din, görüş, yaş, sosyal ve medeni durum, aile kökeni, fiziksel veya zihinsel engel ve cinsel yönelim ayrımı yapılmaksızın eşit olarak değerlendiririz.

Çalışanların Güvenliği ve İnsan Kaynaklarına Yatırım

Holiday Business Otel İnsan Kaynakları süreçlerinin temelini insana, dolayısıyla çalışanlarımıza verdiğimiz değer oluşturmaktadır. Otel çalışanlarının sağlık, güvenlik ve mutluluğu, stratejik hedeflerimiz olan büyüme, karlılık ve yeni fırsatlar yaratma odağımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu hedefimize katkıda bulunacak tüm çalışanlarımız eşit eğitim olanaklarımızdan faydalanır.

Misafir Memnuniyeti ve Güvenliği

Misafirlerimiz bizim var olma sebebimizdir. Rekabet gücümüzü misafir memnuniyetini sağlayarak arttırabileceğimize ve bu sayede yer aldığımız pazarlarda çok daha iyi yerlere gelebileceğimize inanıyoruz. Misafirlerimizin şikâyetlerini takip etmek, konuyla ilgili misafirlerimizi bilgilendirmek ve çözmek yoluyla şikâyetlerini fırsat haline getirmek birincil görevimizdir.

Çocuk Hakları

Holiday Business Otel aile ve çocuk oteli konseptindedir. Geleceğimizi çocukların şekillendireceğinin bilincindeyiz. Otel çocukların her türlü sömürüsünü kınar ve eğitim amacı dışında 18 yaş altı çocuklar işe alınmaz.

Çevreye Saygı – Enerji Tasarrufu

 Enerji kaynaklarımızın sınırlı olduğunun bilincinde olup, daha az enerji ve su tüketimini desteklemek için tüketim verilerimizi takip ediyor, çalışanlarımızı bilinçlendiriyor, enerji verimliliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalar yapıyoruz. Çevreye zarar vermemek için atıklarımızı ve tehlikeli atıklarımızı geri dönüşüm ilkeleri çerçevesinde doğayı kirletmeyecek şekilde değerlendiriyoruz. Bölgemize özel bitki ve hayvan türlerini korumak için özen gösteriyoruz.

Yerel Ekonomiyi ve Sürdürülebilir Satın Alma Uygulamalarını Destekleme

 Yerel ekonomiye katkımızın farkındayız bu nedenle tedariklerimizin büyük kısmını yerel üreticilerden yapmaktayız. Sürdürülebilir turizm için, enerji, su ve atık verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler ve hizmetler satın alıyoruz.

4. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Holiday Business Otel olarak, faaliyetlerimizi yasal mevzuatlara, çevre ve iş güvenliği standartlarına uygun olarak gerçekleştiririz. Bunu sağlamak için;

 • Faaliyetlerimizin iş sağlığı ve güvenliği alanlarındaki etkilerini ve risklerini belirler, bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek veya istenmeyen etkilerini azaltmak için gerekli tedbirleri alırız.
 • Kaza ve hastalıklara neden olabilecek tehlikeli ortamların ve faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre kirliliğinin oluşmasını engellemek ve ortadan kaldırmak için gerekli kontrolleri yapar ve önlemler alırız.
 • Çalışanlarımızı eğiterek katılımlarını sağlarız.
 • Tedarikçilerimizi politikamız doğrultusunda çevre, iş sağlığı ve güvenliği standart ve mevzuatlarına uyumunu teşvik eder ve bu alanlarda işbirliği yapmaya özen gösteririz.

5. KALİTE POLİTİKAMIZ

Holiday Business Otel olarak “Önce İnsan” değerimizden yola çıkarak, başta işimizin güvencesi olan çalışanlarımızın ve işimizin özü olan misafirlerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın memnuniyeti kalite yönetim sistemimizin temelini oluşturur. Bu doğrultuda politikamız;

 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​k, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek, değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmak ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir kalite yönetim sistemi oluşturmaktır.
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,
 • Çalışanların yetkinliğini arttırmak amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesini,
 • Kirliliğin önlenmesini sağlayarak, sosyal sorumluluk bilinciyle çevre dostu bir kurum olabilmeyi,
 • Misafir ve çalışanlarımız için güvenli ve hijyenik bir ortam yaratmayı,
 • Misafir şikayetlerini hızlı, etkin, adil ve objektif bir şekilde çözümlemeyi, taahhüt ederiz.

6. SATIN ALMA POLİTİKASI

Sürdürülebilir Satın Alma politikamız, temel insan ve çalışma hakları ilkelerimizin ve sürdürülebilirlik anlayışımızın tüm tedarik zinciri boyunca yayılarak güçlenmesini ve devamlılığının sağlanmasını hedefler. Bu hedefe ulaşabilmek için tedarikçilerimizin bu kapsamdaki temel ilkelerimizi bizimle paylaşması ve bu ilkelerin sürekli iyileştirmesi anlayışıyla yayılarak geliştirilmesi konusunda bizimle iş birliği içinde olmalarını bekleriz.

HOLİDAY BUSİNESS OTEL tedarikçilerinin seçiminde burada belirtilen temel ilkelere uyulmasını esas alır;

 • Tüm işleyiş ve operasyonların geçerli kanunlar çerçevesinde olması esastır.
 • Sahtekarlık, hile ve rüşvetin her şekli kesinlikle yasaktır.
 • Karşılıklı güven ve saygıya gölge düşürecek, ticari itibarı zedeleyecek küçük düşürücü tüm davranışlardan kaçınılır.
 • Zorunlu ve/veya çocuk işçi çalıştırılmaz.
 • Tüm çalışanlar eşit haklara sahiptir. Ayrımcılığın hiçbir türü hoş görülmez.
 • Çalışma koşulları, ücretler, mesai saatleri, sendika ve toplu sözleşme hakkı gibi temel çalışan haklar kapsamındaki karar ve uygulamalar geçerli yasalara uygun ve adildir.
 • İlgili çevre koruma kanunu, mevzuat, yönetmelik ve davranış kuralları uygulanır.
 • Ürünlerin ulaştırılmasında çevreci uygulamalar tercih edilir.
 • Ürün yelpazesi, çevreye duyarlı ürün/hammadde alternatiflerini barındırır.
 • Ürün kalitesi ve güvenliğinin güncellenmesi ve sürekli iyileştirilmesi için bizlerle birlikte çalışır.
 • Güncel gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip eder ve bize iyileştirme önerileri sunar.
 • Rekabet gücü yüksek ürünler sunarak bizimde müşterilerimiz için kalite-fiyat dengesi güçlü ürünler üretmemize destek olur.
 • Satın alımlarda, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine veya uluslararası platformda kabul görmüş bir çevre sertifikasına sahip tedarikçilere öncelik verilmektedir.
 • Satın almalarda mümkün olan her yerde büyük ambalajlı ürün tedarikini önceliğimiz olarak kabul etmekte, böylece fazla ambalaj atığı oluşumunu engellemeye çalışmaktayız.

7. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

 • Dürüst, şeffaf, adil, saygın ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikalar oluşturmak ve yaymak politikamızın amacıdır.
 • Dinamik ve profesyonel insan kaynağımızı, kurum, kültür ve hedeflerine uygun olan adaylar arasından seçer ve geliştiririz.
 • İnsana yatırım yapan ve değer veren bir şirket olarak, iş sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli izlenen ve iyileştirilen sistemler kurar ve yönetiriz.
 • Şirketimizin hedeflerine ve personelimizin kişisel gelişimine hizmet edecek eğitimler düzenleriz.

8. ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Dünyada saygın olabilmek için çevreye ve insana saygılıyız. Misafirlerimizin konforundan taviz vermeden, su, elektrik, enerji, kimyasal, katı atık miktarlarının kontrol altına alınması, çevreye ve doğal kaynaklara yönelik oluşabilecek zararın en aza indirilmesini hedeflemekteyiz. Sürdürülebilir turizm ilkeleri ışığında alacağımız önlemler ile doğal kaynak kullanımı azaltılıp, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesi ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için uygulamalarda bulunacağız.

8.1. ATIK YÖNETİMİ

Atık yönetimi, atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertaraf edilmesi ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü gibi işlemleri içeren bir yönetim biçimidir. Holiday Business Otel olarak uyguladığımız Atık Yönetimi Sistemimizde öncelikli amacımız atık miktarını azaltmak, oluşan atıklarımızı iyi yöneterek çevreye en az zarar ile bertaraf etmek ve geri kazanılabilir olanları tekrar kazanmaktır.

ÇALIŞMALARIMIZ VE HEDEFLERİMİZ

 • Personelimize atık ayrıştırmanın önemi konusunda bilgilendirme eğitimleri verilmekte ve atık ayrıştırma ilgili bölümler tarafından takip edilmektedir.
 • Genel alanlarda ve misafir odalarında atıklarını ayrıştırmalarını sağlamak için misafirlerimize ayrıştırma kutuları sağlamaktayız.
 • Toplanan tüm dönüştürülebilir ambalaj atıkları ve organik atıklar lisanslı firmalara teslim edilmekte böylece geri dönüşüme katkı sağlanmaktadır
 • Satın alımlarda mümkün olan her yerde büyük ambalajlı ürün tedarik edilmesini önceliğimiz olarak kabul etmekte, böylece fazla ambalaj atığı oluşumunu engellemeye çalışmaktayız.
 • Kâğıt tüketimimizi azaltmak için mümkün olduğunca yazışmalarımızı ve duyurularımızı mail ortamında yapmaktayız.
 • Odalardaki tek kullanımlık kahve fincanı ve kaşık; porselen ve metal malzeme ile değiştirilmiştir.
 • Tesisteki bazı ünitelerde plastik ve metal içecek ambalajlı ürünler yerine depozitolu ürünler kullanılmaya başlanmıştır
 • Bazı oda bukletlerindeki çift ambalaj teke düşülmüştür.
 • Online check in sisteminin hayata geçirilmesi yolu ile giriş işlemlerindeki kâğıt tüketimi azaltılmıştır.

8.1.1 TEHLİKELİ ATIKLAR

Otelimizde oluşan tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilebilmesi için bölümlerimizde oluşan tehlikeli atıkları, tehlikeli atık alanlarında uygun koşullarda toplamakta, etiketlemekte ve yasalara uygun bertaraf edilmesi veya değerlendirilmesi için lisanslı firmalara teslim etmekteyiz.

8.2. KİMYASAL KULLANIMI

Çevreyi dikkate alarak temizlik yapmak, hijyenik olarak temizleyebilmek ve aynı zamanda sağlığı ve çevreyi mümkün olduğu kadar az olumsuz etkilemek adına önemli bir basamaktır. Çevreye verilecek zararlar, sadece çevreye uyumlu temizlik ürünleri kullanarak değil aynı zamanda bu ürünleri tasarruflu kullanarak ve dozajını iyi ayarlayarak da en aza indirilebilmektedir. Böylelikle kimyasalların çevreye toplam zararı önemli ölçüde azaltılabilmektedir.

 • Kimyasalların kullanımı ve tehlikeli kimyasalların dökülmesi/saçılması durumunda alınacak tedbirler konusunda çalışanlarımızı eğitmekteyiz.
 • Hizmet aldığımızda Haşere mücadele firmasının kullandığı ilaçların insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen ürün olduğunu kontrol etmekteyiz. Doğal tedbirlerden daha fazla yararlanmaya çalışarak ilaçlama kaynaklı kimyasal tüketimini azaltmaya çalışmaktayız.
 • Kullandığımız genel kimyasalların biyolojik çözünürlüğü yüksek olup yeni alımlarda bu kriteri özellikle değerlendirmekteyiz.

8.3 ELEKTRİK ve DOĞALGAZ TÜKETİMİ

Satın aldığımız tüm elektronik ürünlerin enerji tasarruflu olmasını ve tüm çalışanlarımızın enerji tasarrufu konusunda eğitim almasını hedeflemekteyiz. Otelimizde enerji tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır.

 • Tüm odalarda balkon kapısının açılması durumunda ısıtma/soğutma cihazlarını devre dışı bırakan sistemler kullanılmaktadır.
 • Otelimizde tüm oda ve genel alanlarda enerji tasarrufu sağlamak ve tehlikeli atık miktarının azaltılmasına yönelik akkor ampuller yerine tasarruflu aydınlatmalar ya da LED aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Otel geneli bina çevre aydınlatma, ısıtma ve soğutma sistemleri otomasyondan kumanda edilerek kontrolleri sağlanmaktadır.
 • Uygulanabilir misafir ortak alanlarında harekete duyarlı sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Tesis içerisinde birçok alan gün ışığından faydalanarak enerji tüketimini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.
 • Odalarımızda elektronik anahtar kartlar kullanılmaktadır.
 • Mümkün olan noktalarda fotoselli kendiliğinden açılır – kapanır kapılar kullanılmakta ve ısıtma / soğutma kaybı ile gerçekleşecek olan enerji tüketimi azaltılmaktadır.

8.4 SU TÜKETİMİ

Sağlık, hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden genel su tüketimini azaltmak amacıyla su tasarrufu sağlayan donanımlar kullanmakta; misafirleri bilgilendirmekte ve çalışanlarımızı bu konuda eğitmekteyiz. Otelimizde su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki çalışmalar yapılmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır:

 • Düşük debili özel musluklar ve duş başlıklarının yanı sıra, fotoselli veya zaman ayarlı musluk, duş ve pisuarlar kullanarak, gereksiz su kullanımının önüne geçmekteyiz.
 • Düşük hacimli rezervuarlar aracılığıyla sifon suyu kullanımını azaltmaktayız.
 • Oda tuvaletlerinden gerçekleşen su sızıntılarının fark edilmesi ve önlenmesi için personelimizi eğitiyor, konuklarımızdan bu sızıntıları bize bildirmelerini bekliyoruz.
 • Odalarda havlu ve çarşaf değişimleri misafir talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmekte ve bu konuda misafirlere bilgi verilmektedir.
 • Su atığınız azaltmak için teşvik görselleri ile personel ve misafirlerimizi bilinçlendirme hedeflerimiz mevcuttur.

9. EĞİTİM POLİTİKASI

Eksiksiz bir çevre koruma bilincine sahip olabilmek ve öğrenilen şeylerin uygulamaya dönebilmesi için sürekli eğitim sisteminde hareket etmek gereklidir. Tesis personelinin 6 ayda bir periyodik olarak çevresel eğitim almalarını ve bu eğitimleri rotasyonla her departmanda her personelin yıl içinde en az 1 kez almasını sağlayarak sistemi dinamik kılmayı hedeflemekteyiz. 

 • Oryantasyon eğitimleri
 • İşbaşı eğitimleri
 • Çevre koruma eğitimleri
 • Enerji verimliliği ve tasarruf eğitimleri
 • Sürdürülebilir Yönetim Sistemi eğitimleri
 • Atık yönetim sistemi eğitimleri

10. KADIN HAKLARI VE CİNSİYET EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

 • İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.
 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikalarını oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kuruma kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİM SİSTEMİ YÜRÜTME EKİBİ